קטע:מצודות על ישעיהו מו ז

מצודת דוד

"אף יצעק" - אף אם הוא צועק אליו בקול גדול לא יענה ולא יושיענו מצרתו וכאומר היש סכלות גדול מזה להאמין בדבר שאין בו ממש

"ישאוהו" - כל אחד נושא האל וסובל משאו על כתפו

"יניחוהו" - ואם מניחו במקומו יעמוד שם ולא יסיר ממקומו

מצודת ציון

"יסבלוהו" - מלשון סבל ומשא

"תחתיו" - במקומו וכן וישבו תחתם (יהושע ה)

"ימיש" - ענין הסרה כמו לא ימיש עמוד הענן (שמות טו)

"יענה" - מלשון עניה ותשובה