קטע:מצודות על ישעיהו מו ו

מצודת דוד

"הזלים" - אתם העכו"ם השופכים זהב מן הכיס ושוקלים כסף בקנה המאזנים ושוכרים צורף ועושים אל וישתחוו אליו

מצודת ציון

"הזלים" - מלשון הזלה ושפיכה וכן יזלו מים (תהלים קמ"ז)

"מכיס" - ענין אמתחת ושק

"בקנה" - הוא כעין מטה ובו תולים מאזני המשקל

"ישקולו" - מלשון משקל

"ישכרו" - מלשון שכר

"יסגדו" - ענין השתחואה אלא שקטנה הימנה וכן יסגד לו (לעיל מ"ד)