קטע:מצודות על ישעיהו מה ט

מצודת דוד

"אין ידים לו" - נדמה הוא כאלו לא עשאוהו ידים

"היאמר" - וכי מהראוי שיאמר החומר להיוצר מה תעשה הלא אין ממש במעשיך ר"ל הלא הוא בידי כחומר ביד היוצר ואיך יתנשא למולי

"חרש את חרשי האדמה" - הלא הוא יחשב כחרס עם שאר חרסי האדמה ודומה להם כי ככלי יוצר ינופץ במהרה כמ"ש ביה בליליא קטיל בלשאצר מלכא כשדאה (דנייאל ה)

"הוי רב וגו'" - אמר זה על בלשאצר מלך בבל הוי עליו הרב עם היוצר וזהו במה שהיה מתנשא נגד האל והשתמש בכלי בית המקדש

מצודת ציון

"רב" - מלשון מריבה

"יוצרו" - בוראו

"חרש" - כמו חרס בסמ"ך

"חומר" - טיט

"ליוצרו" - אומן החרס