קטע:מצודות על ישעיהו מה ד

מצודת דוד

"ולא ידעתני" - ר"ל ולא בזכותך כי עדיין לא נוצרת ולא מצאת זכות א"כ אין זה כ"א למען עבדי יעקב

"ואקרא וגו'" - פעם קראתי עליך בשמך כורש ופעם סתם שמו עם כי ידבר עליו והרי הוא כאלו מזכירו בשם הכנוי

"למען עבדי יעקב" - כ"ז אעשה בעבור ישראל להוציאם מבבל

מצודת ציון

"אכנך" - ענינו שם שאינו שם העצמי וכן ובשם ישראל יכנה (לעיל מ"ד)