קטע:מצודות על ישעיהו מה ג

מצודת דוד

"הקורא וגו'" - אשר קורא בשם כורש עד לא נולדת הוא אלהי ישראל וממנו בא הדבר

"למען תדע" - אעשה לך כל זה למען תדע כי אני ה' עושה זאת ולא בכח ידך כי יהיה חוץ מן הטבע

"ומטמני מסתרים" - דברים הטמונים במקום סתר וכפל הדבר במ"ש

"אוצרות חושך" - דרך האוצר להטמן במקום חושך

"ונתתי לך" - אמסור בידך אוצרות בבל

מצודת ציון

"ומטמני" - מלשון הטמנה