קטע:מצודות על ישעיהו מד כז

מצודת דוד

"ונהרותיך אוביש" - כפל הדבר במ"ש

"האומר לצולה" - אשר כל אחד מהנביאים אמר על בבל העומדת במצולה שתהיה מקום חורב רצה לומר שכל אוכלוסיה יאבדו ולפי שיושבת במצולה המשיל אבדן אנשיה ליבושת המים

מצודת ציון

"לצולם" - למצולה וענינו מקום רבוי המים וכן ותשליכני מצולה (יונה ב)

"חרבי" - ענין יובש כמו חרבו המים (בראשית ח)

"אוביש" - מלשון יבש