קטע:מצודות על ישעיהו מד כה

מצודת דוד

"משיב חכמים אחור" - לפי שדרך החכמים להתחכם בכל פעם יותר אמר שהמקום משיב החכמים לאחור ר"ל שמתטפשים ומתאבדים מן החכמה ונעשים סכלים

"וקסמים יהולל" - משטה דעת הקוסמים ולא יועילו בפעולותיהם

"מפר" - מבטל האותות של חוזי הכוכבים ולא יהיה כן

מצודת ציון

"מפר" - ענין מניעה ובטול כמו אישה הפרם (במדבר ל)

"אותות" - מלשון אות וסימן

"בדים" - ענין כזב הבדוי מן הלב וכן בדיך מתים יחרישו (איוב יא)וחוזי הכוכבים יקראו כן כי על פי הרוב ידברו כזב הבדוי מן הלב

"וקוסמים" - הוא ענין כשוף

"יהולל" - ענין שטות כמו ושופטים יהולל (שם י"ב)

"יסכל" - מלשון סכלות ושטות