פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו מד יז

מצודת דוד

"יסגד לו" - ישתחוה לו ויתפלל וגו'

"ושאריתו" - הנשאר מהעץ יעשהו אל וחוזר ומפרש יעשהו לפסלו

מצודת ציון

"ושאריתו" - ענין שיור