קטע:מצודות על ישעיהו מב כ

מצודת דוד

"פקוח אזנים" - הלא יש להם אזנים פתוחות להבין מצות ה' ואין בהם מי אשר ישמע כי עושה עצמו כאלו לא יבין ואינו מזהיר לזולת ולכן מהראוי להקרא חרש

"ראות רבות" - הלא המה רואים הרבה חכמה ואין בהם מי אשר ישמור את הזולת להשיבו מדרכו הרעה ולכן מהראוי להקרא עור

מצודת ציון

"פקוח" - ענין פתיחה