פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו מב יד

מצודת דוד

"אשום ואשאף יחד" - אעשה שממה ואבלעם כולם יחד

"כיולדה אפעה" - אבל מעתה אשאג בקול כיולדה להומם ולאבדם

"אתאפק" - אתחזק לכבוש כעסי

"החשיתי מעולם" - זה זמן רב אני שותק על מה שעשו האומות לעמי

מצודת ציון

"החשיתי" - ענין שתיקה כמו לא אחשה (לקמן סב)

"אחריש" - אשתוק

"אתאפק" - ענין התחזקות כמו המון מעיך וגו' התאפקו (לקמן סג)

"אפעה" - ענין צעקה ובדרז"ל פעיתא היא דא (סוכה לא)

"אשום" - מלשון שממון

"אשאף" - ענין בליעה וכן ושאף צמים חילם (איוב ה)