קטע:מצודות על ישעיהו מב יא

מצודת דוד

"יצוחו" - ר"ל יהיה נשמע קול צוחה של שמחה והלל

"ירונו וגו'" - היושבים על הסלע ירונו תהלות ה'

"ישאו מדבר וגו'" - כל מדבר ועריו וכל חצרים אשר תשב בהם עדת קדר כולם ישאו קול שיר

מצודת ציון

"יצוחו" - ענין הרמת קול