פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו מא טו

מצודת דוד

"הנה שמתיך" - שמתי אותך להיות מורג העשוי חריצים והוא חדש החדוד ביותר והוא בעל פיפיות רבות

מצודת ציון

"למורג" - הוא כעין לוח עץ ובתחתיתו תחובים אבנים דקים ובו דשים התבואה וכן והמוריגים וכלי הבקר (שמואל ב כד)

"חרוץ" - עשוי חריצים ובקיעות בין אבן לאבן

"בעל פיפיות" - ר"ל שיש בו פיות וחדודים רבים והם החריצים

"תדוש" - מלשון דישה

"ותדוק" - מלשון דק

"כמוץ" - היא פסולת התבואה