פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו מא ט

מצודת דוד

"ולא מאסתיך" - אף על פי שארך הגלות

"בחרתיך" - מאז בחרתי בך

"ומאציליה" - מגדולי הארץ ומלכיה קראתיך שתצא מרשותם ולא יהיה בהם כח לעצור אותך

"אשר החזקתיך" - עבר במקום עתיד כדרך הנבואות ור"ל אחזיק בך להוציאך מקצות הארץ

מצודת ציון

"החזקתיך" - ענין אחיזה כמו ויחזיקו האנשים בידו (בראשית יט)

"ומאציליה" - כן יקראו הגדולים וכן ואל אצילי בני ישראל (שמות כד)