פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"נשמת ה'" - ההבל היוצא מפי ה' שהיא כנחל של גפרית דולק בוערה שם בגיהנם והכל הוא דרך משל על מרבית היסורים

"מדורתה אש ועצים הרבה" - מדורת הגיהנם היא גחלי אש ושלהבת מעצים הרבה

"העמיק הרחיב" - האל העמיק והרחיב את הגיהנם להחזיק את כל המחנה הגדול של אשור

"גם היא למלך הוכן" - לצורך סנחרב וחילו

"כי ערוך מאתמול תפתה" - הגיהנם בוערה בחוזק רב כאלו נערך מאתמול ר"ל מזמן קרוב שלא נתקלקל הסדור עדיין

מצודת ציון

"ערוך" - ענין סדור

"מאתמול" - ר"ל מזמן קרוב וכן ואתמול עמי לאויב יקומה (מיכה ב)

"תפתה" - כן יקרא הגיהנם ע"ש שכל הנפתה ביצרו נופל בו וכן ותופת לפנים אהיה (איוב יז)

"הוכן" - מלשון הכנה

"מדורתה" - ענין תבערה כמו אגדיל המדורה (יחזקאל כד)

"נשמת" - ענין נשיבת רוח הפה כמו מנשמת אל יתן קרח (איוב לז)

"בוערה" - דולקת