קטע:מצודות על ישעיהו ל כו

מצודת דוד

"ביום חבוש" - זה הטובה יהיה בעת ירפא שברם ומכתם ר"ל אחר מפלת אשור שיהיה מכה בהם

"יהיה שבעתים כאור וגו'" - יהיה שבעה פעמים ככה וחזר ופירש שיהיה כאור שבעת הימים ביחד והוא ענין משל על רוב הטובה כלפי שנאמר ביום רעה שמש וירח קדרו (יואל ב)

"כאור החמה" - תבהיק אורה כמו אור החמה

מצודת ציון

"חבוש" - ענין כריכת מטלית על מקום השבר כמו ולא חובשו (לעיל א)

"ומחץ" - ענין מכה ופצע כמו מחץ ראש (תהלים קי)