קטע:מצודות על ישעיהו ל ט

מצודת דוד

"לא אבו שמוע" - אינם רוצים לשמוע תורתו ולזה לא שאלו פיו גם בדבר המלחמה

"כי עם מרי הוא" - מה ששאלו עזר מפרעה ולא שאלו פי ה' נחשב למרד

"בנים כחשים" - מכחישים בהשגחת המקום

מצודת ציון

"מרי" - ענין מרד

"כחשים" - שקרים

"לא אבו" - לא רצו כמו לא אבה יבמי (דברים כ"ה)