קטע:מצודות על ישעיהו ל ז

מצודת דוד

"רהב הם" - מתגאים בדבר שאין בידם להבטיח עזר ואין לאל ידם

"שבת" - והם עם בטל ואינם רוצים לעזור

"לזאת" - למצרים

"ומצרים הבל וריק יעזורו" - ר"ל מלבד שאין הכח בידם לעזור הנה עוד מזדון לבם לא ירצו לעזור כי מצרים המה לאויבים לישראל

מצודת ציון

"הבל וריק" - ר"ל דבר שאין בו ממש

"רהב" - ענין גאוה והתחזקות כמו ירהבו הנער בזקן (לעיל ג)

"שבת" - ענין בטול כמו שבת נוגש (לעיל י"ד)