קטע:מצודות על ישעיהו ל ו

מצודת דוד

"מהם" - ר"ל מהמזיקים המצויים שמה יש מהם אפעה ושרף המעופף

"ישאו" - היו נושאים עושר רב על עירים וגמלים אל עם אשר לא יועילו

"בארץ צרה וצוקה" - ועברו דרך המדבר שהוא ארץ צרה וצוקה מקום אריות

"משא בהמות נגב" - ר"ל הכלימה תהיה על אשר נשאו משאות מכסף וזהב על בהמתם להוליך שוחד למצרים היושבת בנגב א"י

מצודת ציון

"לביא וליש" - שמות משמות האריה

"אפעה" - מין נחש רע

"ושרף מעופף" - מין נחש הדולג ממקום למקום ונראה כאלו הוא עף ופורח

"כתף" - כן יקרא המקום הסמוך לראש מהעבר מזה ומהעבר מזה

"עירים" - חמור הקטן יקרא עיר וכן על עיר בן אתונות (זכריה ט)

"חיליהם" - עושרם

"דבשת גמלים" - הוא חטוטרת הגמל שמניחים המשא עליו וע"ש שמרקיב תדיר ורפואתו למשחו בדבש קרוי דבשת

"על עם" - אל עם