קטע:מצודות על ישעיהו ל ה

מצודת דוד

"לעזר" - ההליכה שמה לא יהיה לעזר כי אם לכלימה

"כל הבאיש" - הכל בושו ונכלמו בלכתם אל עם אשר לא יועילו להם

מצודת ציון

"על עם" - אל עם