קטע:מצודות על ישעיהו לח יב

מצודת דוד

"מיום עד לילה תשלימני" - חשבתי אשר מהתחלת היום עד הלילה תשלים ימי חיי כי בוודאי אמות במשך זמן היום

"מדלה יבצעני" - מהחולי הזה ישלים ימי חיי

"קפדתי" - בעבור העון כאלו בעצמי כרתי חיי חיש מהר כמו האורג הממהר לכרות היריעה אחר שנשלמה

"דורי נסע" - מגורי בעוה"ז נסע ונגלה ממני כמו הרועה המסיע אהלו ממקום למקום

מצודת ציון

"דורי" - מלשון מדור

"נסע" - מלשון הסעה ועקירה

"ונגלה" - מלשון גלות

"מני" - ממני

"רועי" - כמו רועה בה"א

"קפדתי" - ענין כריתה כמו קפדה בא (יחזקאל ז)

"מדלה" - ענין חולי וכתישות כמו מדוע אתה ככה דל (שמואל ב יג)

"יבצעני" - ענין השלמה כמו כי יבצע ה' (לעיל י)