קטע:מצודות על ישעיהו לז ג

מצודת דוד

"כי באו בנים" - דימה בני הדור לאשה הכורעת ללדת בנים ויושבת על המשבר ואין בה כח להוליד הבנים

"ונאצה" - מבזה את המקום בדברי חרוף

"ותוכחה" - האויב מתווכח להשתבח בהצלחתו ואומר ידי רמה

מצודת ציון

"ותוכחה" - ענין ויכוח וברור דברים

"ונאצה" - ענין בזיון וכן נאצו האנשים (שמואל א ב)

"משבר" - מקום מושב היולדת וכן במשבר בנים (הושע יג)