קטע:מצודות על ישעיהו לה י

מצודת דוד

"ישיגו" - כאלו ירדפו אחריהם וישיגום

"ונסו" - היגון ואנחה ינוס ויברח מפניהם ולא עליהם יהיו

"ושמחת עולם" - השמחה שהיה להם מימות עולם תשכון על ראשם

"ופדויי ה'" - ישראל אשר יפדה ה' מן הגלות ישובון לארצם ויבואו לציון ברנה

מצודת ציון

"ישיגו" - ענין הקרוב והדבוק

"ונסו" - ענין בריחה

"יגון" - מלשון תוגה וצער