קטע:מצודות על ישעיהו לה ט

מצודת דוד

"והלכו גאולים" - ולכן ילכו שם ישראל הנגאלים מן הכשדים מבלי אימה ופחד

"לא יהיה שם" - בזה הדרך לא יבוא אריה ואפי' הפריץ שבחיות הפורץ גדר החיות ללכת במקום אנשים הנה לא יעלה בדרך הזה ולא תמצא שמה

מצודת ציון

"ופריץ" - ענין עזות והתחזקות