פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו לג טו

מצודת דוד

"ועוצם" - סוגר עיניו מראות דבר האסור לראות

"נוער כפיו" - מנער כפיו מתמוך בשוחד ולא יאבה לקחתו

"אוטם" - סותם אזנו משמוע דברים המסיתים לשפוך דם

"הולך צדקות" - כאילו רוח הקודש משיב זהו המתקיים מי שהולך בדרך צדקות ומדבר מישרים וממאס בחמדת עושק

מצודת ציון

"מישרים" - מלשון ישר

"בבצע" - ענין חמדה כמו מה בצע בדמי (תהלים ל)

"מעשקות" - מלשון עושק

"נוער" - ענין הפלה בתנועה חזקה

"מתמוך" - ענין השענה

"אוטם" - ענין סתימה כמו שקופים אטומים (מלכים א' ו) ועוצם ענין סגירה כמו ויעצם את עיניכם (לעיל כט)