קטע:מצודות על ישעיהו לג ג

מצודת דוד

"מרוממתך" - מהרוממות שלך אשר נשגבת עליהם נפצו הנשארים מן המגפה

"מקול המון" - ר"ל וכן היה לנו לישועה כי מקול המיית המלאך המכה בהם נדדו העמים מן העולם

מצודת ציון

"המון" - מלשון המיה

"נפצו" - ענין פזור