קטע:מצודות על ישעיהו לא ח

מצודת דוד

"ונס לו" - כשיראה מלך אשור את המגפה ינוס לו כמפני חרב

"ובחוריו למס יהיו" - הנשארים מחילו ימס לבבם מפחד

"ונפל אשור" - ר"ל אחר התשובה יבוא הנס אשר יפול אשור בחרב לא של איש כי אם בחרב המלאך

"וחרב וגו'" - כפל הדבר במ"ש

מצודת ציון

"תאכלנו" - ענין השחתה

"ונס" - ענין בריחה

"למס" - מלשון המסה והמגה