פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ויחדו" - העזר והעזור יכלו מן העולם

"ונפל עזור" - אלו ישראל שחשבו להיות נעזרים במצרים

"וכשל עוזר" - אלו מצרים שרצו לעזור לישראל כי גם הם יפלו ביד אשור

"וה' יטה ידו" - להכות בהם

"ומצרים" - ר"ל מהו הבטחון הזה הלא מצרים אדם ולא אל

מצודת ציון

"רוח" - כן נקרא המלאך וכן ה' אלהים שלחני ורוחו (לקמן מח)