קטע:מצודות על ישעיהו כט ז

מצודת דוד

"וכל צוביה" - וכן יהיו כל המעמידים מוצב ומצודות וכל המצירים לה

"והיה כחלום וגו'" - המון העמים הבאים בצבא על ירושלים יהיו כחלום הנראה בלילה שאין בו ממש

מצודת ציון

"חזון" - ענין ראיה כמו ואתה תחזה (שמות יח)והחלום נקרא חזון לילה

"הצובאים" - מלשון צבא עם

"אריאל" - זה ירושלים

"צוביה" - מלשון מוצב האמור למעלה והוא מגדל עץ

"ומצודתה" - הוא ענין מבצר וחוזק וכן מצודת ציון (שמואל ב ה)

"והמציקים" - מלשון מצוק ומצור