קטע:מצודות על ישעיהו כט ד

מצודת דוד

"ושפלת" - תהיה מושפלת ותדברי בהכנעה בקול נמוך כאלו הקול יוצא מתחת לארץ

"ומעפר תשח אמרתך" - תכופף אמרתך כאלו תדבר מן העפר וכפל הדבר במ"ש להורות על גודל ההכנעה

"והיה כאוב" - ותדבר בלחש בהכנעה וישמע קול כקול האוב הנשמע מארץ שהיה קול נמוך עד שלא ידמה דבור אדם אלא צפצוף כעופות

"ומעפר" - תצפצף בקול כאלו יוצא מן העפר וכפל הדבר פעמים רבות על גודל ההכנעה ומרבית התחנונים

מצודת ציון

"תשח" - ענין כפיפה כמו וישח אדם (לעיל ב)

"כאוב" - כן יקרא גוף המת המגיד עתידות על ידי כשוף כמו דרשו אל האובות (לעיל ח)

"תצפצף" - כן נקרא קול העופות וכן ופוצה פה ומצפצף (לעיל י)