קטע:מצודות על ישעיהו כח יט

מצודת דוד

"והיה וגו'" - מי שיתן לב להבין שמועת הפורעניות לא ישקוט לבבו רק יהיה מלא מרתת וחרדה

"כי בבקר" - בכל בוקר יעבור עליכם ואחר זה יתמיד לבוא ביום ובלילה

"מדי עברו" - מתי שיעבור שוט השוטף יקח אתכם אליו

מצודת ציון

"מדי" - כמו מתי וכן מדי דברי בו (ירמיהו לא)

"זועם" - ענין רתת וחרדה כמו ביום שיזועו שומרי הבית (קהלת יב)