קטע:מצודות על ישעיהו כח טו

מצודת דוד

"ובשקר נסתרנו" - כפל הדבר במ"ש

"כי שמנו כזב מחסנו" - נחסה בצל הכזב כי נחכם לומר לפני המכה שלא צוה המקום לבוא עלינו והוא ענין לצנות

"שוט שוטף וגו'" - כאשר יעבור מכה המתהלכת בארץ לא יבוא עלינו

"עשינו חוזה" - עשינו גבול שלא נבוא אל השאול קודם הזמן

"כי אמרתם" - אשר אמרתם בלעג הנה כרתנו ברית עם המות שלא יבא עלינו קודם הזמן ולא נירא א"כ מהפחדת הנביא

מצודת ציון

"שאול" - הוא בור הקבר

"חוזה" - ענין גבול כמו מחוז חפצם (תהלים קז)

"שוט" - שבט המכה כמו שוט לסוס (משלי כז)

"שוטף" - ענינו מהירות ההליכה והושאל מלשון נחל השוטף