קטע:מצודות על ישעיהו כח ט

מצודת דוד

"עתיקי" - הנעתקים משדי אמן וכפל הדבר במ"ש

"גמולי מחלב" - וכי ילמד לאלה שנגמלו מהנקת החלב

"את מי" - הואיל והגדולים פונים אל השכרות א"כ למי ילמוד הנביא דעה ולמי יבין השמועה אשר שמע מאת ה'

מצודת ציון

"יורה" - ענין למוד כמו ולהורות נתן בלבו (שמות לה)

"גמולי מחלב" - כן נקרא התינוק הנפרש מקרוב מן ההנקה כמו ויגדל הילד ויגמל (בראשית כא)

"עתיקי" - מלשון העתק והסרה וכן ויעתק משם ההרה (שם יב)