קטע:מצודות על ישעיהו כח ז

מצודת דוד

"פקו פליליה" - הכשילו את המשפט ולא דנוהו דין אמת

"שגו ברואה" - שגגו בדעתם בענין הראיה כדרך השכור שאין דעתו מסכמת לאמיתת הדבר הנראה

"נבלעו" - נשחתו מן השכרות

"שגו בשכר" - בעבור שתיית השכר שגו בדעתם

"ונביא" - הנביא השקר אשר העמידוהו להוכיחם וליישר דרכם

"כהן" - הוא המורה וכן נאמר כי שפתי כהן וגו' ותורה יבקשו מפיהו (מלאכי ב)

"וגם אלה" - גם יהודה ובנימין בעבור שכרות היין שגו בדעתם ובעבור השכר תעו מדרך הישר

מצודת ציון

"שגו" - מלשון שגגה ומשגה

"ובשכר" - יין ישן

"תעו" - מי שהוא מבולבל בדעתו ואינו יודע מה לעשות נקרא תועה והושאל מהתועה בדרך שאינו יודע להיכן ילך

"נבלעו" - ענין השחתה כמו ובלע בהר הזה (לעיל כה)

"פקו" - ענין הכשלה כמו ופיק ברכים (נחום ב)

"פליליה" - ענין משפט כמו ופללו אלהים (שמואל א ב)