קטע:מצודות על ישעיהו כח ו

מצודת דוד

"ולגבורה" - הוא יהיה לגבורה לבני יהודה אשר שבו ממקום המלחמה להכנס אל שער העיר להשגב שמה ר"ל לא יצטרכו לגבורת מלחמה כי האל ילחם להם ויכה את האויב

"ולרוח משפט" - האל יהיה לרוח משפט למי שיושב על המשפט ר"ל יחונן דעת לחזקיהו לעשות משפט אמת

מצודת ציון

"ולרוח" - ענין התעוררות וכן ותהי על יפתח רוח ה' (שופטים יא)