קטע:מצודות על ישעיהו כח ד

מצודת דוד

"אשר יראה וגו'" - אשר מיד כשיראה אותה הרואה יבלענה מיד כשהיא עדיין תלויה על הענף ואינו ממתין עד שיתלוש ואמר שכן ימהר האויב להשפיל גאותם

"כבכורה" - חוזר על והיתה האמור בתחלת המקרא לומר עטרת הגאוה תהיה כתאנה שנתבכרה בטרם יהיה הקיץ והוא עת בשול התאנים כולם

"והיתה וגו'" - הדר תפארתו הדומה לציצת הנובל אשר היא לעטרה על ראש גיא שמנים

מצודת ציון

"ציצת" - מלשון ציץ

"כבכורה" - מלשון בכור ור"ל הנגמר ונתבשל ראשון וכן ונתבשל בכורי ענבים (במדבר יג)

"קיץ" - הוא זמן בישול התאנים וכן והלחם והקיץ (שמואל ב טו)

"בכפו" - ענינו ענף כמו וכפתו לא רעננה (איוב טו)