קטע:מצודות על ישעיהו כו ו

מצודת דוד

"פעמי דלים" - כפל הדבר במ"ש

"תרמסנה רגל" - הרגל תרמוס אותה וחזר ופירש לומר רגלי עני תרמוס והם ישראל שהמה מוכנעים כעני ואביון

מצודת ציון

"תרמסנה" - ענין דריכה

"פעמי" - רגלים שפוסעים בהן כמו הרימה פעמיך (תהלים עד)