קטע:מצודות על ישעיהו כו ב

מצודת דוד

"פתחו שערים" - פתחו שערי ירושלים ולא תפחדו מן האויב

"ויבוא" - בפתחי השערים יבוא ישראל שהיה שומר ומצפה להאמנת הבטחת האל

מצודת ציון

"שומר" - ענין המתנה ותקוה כמו ואביו שמר את הדבר (בראשית לז)