קטע:מצודות על ישעיהו כה ד

מצודת דוד

"כי רוח" - המקרא מפרש מהו הזרם ואמר שכעס העריצים דומה הוא לזרם מים השוטפים בחוזק להפיל הקיר

"מחסה" - היית להם למחסה מזרם מים ולצל מחום השמש ר"ל הצלתם מיד העכו"ם המכאיבים לישראל

"כי היית" - כי בכח זרועך היית למעוז בעת צר לישראל עם דל ואביון

מצודת ציון

"מעוז" - חוזק

"מזרם" - ענין שטיפת המים כמו כזרם מים (לקמן כח)

"מחורב" - ענין יובש החמימות כמו בחרבוני קיץ (תהלים נב)

"רוח" - ענין כעס כמו אל תבהל ברוחך (קהלת ז)

"קיר" - כותל