קטע:מצודות על ישעיהו כד כג

מצודת דוד

"ונגד זקניו כבוד" - ולנגד זקני עמו יהיה לכבוד ולתפארת מה שהשכילו לדעת מאז שה' הוא האלהים

"כי מלך וגו'" - ר"ל כאשר תגלה מלכותו בעשות נקם באנשי גוג והמלכים אשר אתו אשר יכשלו ויאבדו סביבות הר ציון וירושלים

"וחפרה הלבנה" - אל מול העכו"ם תחפור הלבנה והחמה רצה לומר יחשך מאורם בעיני העכו"ם לפי רוב הצרות הבאות עליהם וכן נאמר במפלת בבל כי כוכבי השמים וכסיליהם לא יהלו אורם (לעיל יג)

מצודת ציון

"וחפרה" - ענין בושה ור"ל יתכהה מאורה כי המתבייש יכהה מאור פניו

"כי" - כאשר