קטע:מצודות על ישעיהו כג יא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ה' צוה" - לא במקרה באו אבל ה' צוה לבוא על צור עיר המסחר להשמיד כל חזקה

"הרגיז ממלכות" - העיר לב הממלכות לבוא עליה בחרדה ומהירות רב

"ידו נטה" - כאלו המקום נטה ידו על הים לעכב על עוברי הים לבלי הביא עוד סחורה לצור

מצודת ציון

"הרגיז" - ענין תנועת החרדה והמהירות וכן ואת התרגזך אלי (לקמן לז)

"אל" - כמו על

"כנען" - ענין תגר ומסחר וכן כנען בידו מאזני מרמה (הושע יב)

"לשמד" - כמו להשמיד וכן לנפיל ירך (במדבר ה)ומשפטו להנפיל

"מעזניה" - מלשון עוז וחוזק ומשפטו מעזזיה ולהקל הקריאה החליפו אות הכפל בנו"ן וכן כי לא תמנו (איכה ג)ומשפטו תממו