קטע:מצודות על ישעיהו כב כא

מצודת דוד

"והיה לאב" - ולא כמו אתה שרצית למסור העיר ביד האויב

"וממשלתך וגו'" - מפרש המשל לתוספת ביאור

"ואבנטך אחזקנו" - אחזק אותו בחגורת אבנטך להיות חזק ומזורז כמוך עתה

"והלבשתיו כתנתך" - הוא דרך משל לפי שהכתונת הוא מלבוש הוד ותפארת לגדולה ר"ל אלבישו בהוד הגדולה שיש לך עתה

מצודת ציון

"כתנתך" - מין מלבוש מפואר

"ואבנטך" - כמו ובאבנטך והוא חגורה כמו ועשית להם אבנטים (שמות כה)

"לאב" - למנהיג טוב ויועץ נאמן כמו וישימני לאב לפרעה (בראשית מה)