פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו כב יא

מצודת דוד

"ויוצרה" - היוצר את ירושלים מזמן רחוק להיות למשכן לו אותו לא ראיתם לשוב אליו בתשובה

"ולא הבטתם" - ר"ל הנה עשיתם הכנות אנושות אבל לא הבטתם אל ה' העושאה ותקנה עד הנה כי לא שאלתם עזר ממנו

"ומקוה" - עשיתם חריץ להקוות מים בין החומות הכפולות להיות נמשך לימי הברכה הישנה להיות לחוזק להעיר מול האויב

מצודת ציון

"ומקוה" - מקום כנוס המים כמו ומקוה המים (בראשית א)

"הישנה" - הנעשה מזמן רחוק

"ויוצרה" - ענין בריאה