פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על ישעיהו כב ה

מצודת דוד

"ושוע אל ההר" - האויב יצעק עלו להר ציון וכבשוה

"מקרקר קיר" - האויב יהרוס קירות החומות

"כי יום וגו' לה' וגו'" - מוכן לה' להביא על ירושלים יום מהומה וגו'

מצודת ציון

"מהומה" - ענין שברון כמו והמם גלגל עגלתו (לקמן כח)

"מבוסה" - ענין רמיסה ודריסה כמו יבוס צרינו (תהלים ס)

"ומבוכה" - ענין בלבול כמו נבוכים הם בארץ (שמות יד)

"מקרקר" - מלשון קיר וכותל ר"ל הורס את הקיר ולתוספת ביאור אמר קיר וכן מסעף פארה (לעיל י)

"ושוע" - ענין צעקה כמו שועתי קולי (יונה ב')