קטע:מצודות על ישעיהו כא יג

מצודת דוד

"ביער בערב וגו'" - אתם שיירות בני דדן שהייתם רגילים ללון באהלי אנשי ערב הנה עתה שחרבו אהליהם תלינו ביער אשר בערב

"בערב" - על ערב והם בני קדר

מצודת ציון

"בערב" - הבי"ת היא במקום על כמו כן ינתן בו (ויקרא כד)ומשפטו עליו

"תלינו" - מלשון לינה

"ארחות" - שיירות הולכי אורח