קטע:מצודות על ישעיהו כא י

מצודת דוד

"אשר שמעתי" - אמר נביא הדבר אשר שמעתי מאת ה' וגו' אותה הגדתי לכם

"ובן גרני" - התבואה נקרא בן גורן לפי שיונח ונדש בגורן וכפל הדבר במ"ש

"מדושתי" - גם אלה דברי המלאך שאמר שבבל תהיה מדושתי ר"ל אני אדוש אותה כמו שדשים התבואה

מצודת ציון

"מדושתי" - מלשון דישה