קטע:מצודות על ישעיהו כא ג

מצודת דוד

"נעויתי משמוע" - נתעקם גופי מקול השמועה ונבהלתי מראיית פלאי האבדון

"צירים אחזוני" - כאבים אחזו אותי כמו כאבי יולדת

"מלאו מתני חלחלה" - הנביא אמר בלשון בבל

"על כן" - בעבור גודל הצרה

מצודת ציון

"חלחלה" - ענין רעדה ורתת

"צירים" - ענין כאב כמו צירים וחבלים יאחזון (לעיל יג)

"נעויתי" - מלשון עוות ועקום