קטע:מצודות על ישעיהו יט יג

מצודת דוד

"נואלו" - שרי צוען נעשו אוילים ושרי נוף נפתו בהסתת חכמים והיועצים בעצתם הנבערה

"והתעו" - השרים התעו את העם היושב במצרים אשר היא ראש הממלכה כי השרים הבטיחו את העם בדברי היועצים לאמר שהם יהיו המנצחים במלחמה

מצודת ציון

"נואלו" - ענין אוילות ושטות כמו אשר נואלנו (במדבר י"ב)

"נשאו" - ענין הסתה ופתוי כמו הנחש השיאני (בראשית ג)

"והתעו" - מי ששוגה בדעתו קרוי תועה והושאל מהתועה בדרך

"פנת" - דבר החשוב נקרא בלשון שאלה פנה על כי הדרך לשום האבן המובחרת בפנת הבנין להיות נראה משתי הצדדים וכמ"ש אבן וכו' היתה לראש פנה (תהלים קי"ח)

"שבטיה" - מלשון שבט ומשפחה