קטע:מצודות על ישעיהו יט טז

מצודת דוד

"מניף עליו" - להכותו בו

"כנשים" - תשושי כח ורכי לבב כנשים

מצודת ציון

"וחרד" - ענין רעדה

"תנופת" - ענין הרמה