פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ובושו וגו'" - העושים מלאכתם בפשתים לסרקו במסרק ואורגים רשתות העשויים חורים חורים יחפרו ויבשו כי לא יהיה עוד צורך במלאכתם

מצודת ציון

"עובדי פשתים" - עושי פשתים וכן יכיר מעבדיהם (איוב ל"ד)

"שריקות" - מלשון מסרק והוא שם כלי עשוי לסרוק הפשתן להפרידו ולהשליך הקסמין ממנו

"חורי" - נקבים וכן סלי חורי (בראשית מ)