קטע:מצודות על ישעיהו יא א

מצודת דוד

"ונצר וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"ויצא חוטר" - כאומר אל תתמהו מהפלא הגדול הזה כי יבוא זמן שיפליא לעשות עוד יותר מזה כי יצא שבט מלוכה משורש ישי מזרע דוד הוא מלך המשיח

מצודת ציון

"חוטר" - ענינו כמו מטה וכן חוטר גאוה (משלי יד)ורצה לומר שבט מלוכה

"מגזע" - משורש ובדרז"ל גזעו מחליף (תענית כה)וכן אף בל שורש בארץ גזעם (לקמן מ)

"ונצר" - ענינו כמו כנצר נתעב (לקמן יד)

"יפרה" - יעשה פרי " "